Tehniline

PINNAKATTE VALIK

Erinevate komponentide valimisel tuleb esmalt kindlaks määrata nõuded oma lõpptootele. Täpsete nõuete abil saavad klient ja värvi tootja valida välja vajadusele vastava toode. Lisaks üldtuntud pulbervärvi põhitüüpidele on võimaik toota spetsiifilistele nõudmistele vastavaid pulbervärve.

On oluline, et värvi valimisel ja tarnijaga kooskõlastamisel peetaks silmas järgnevaid määravaid faktoreid:

 • Pulbervärvi kvaliteet ja kestvus;
 • Välja toodud kasutusomadused (vastupidavus UV`le, läikeaste, keemiakindlus, jne.)
 • Maksumuse ja kvaliteedi suhe.
 • Pulbervärvi küpsetustemperatuur

Valiku lihtsustamiseks on järgnevas tabelis ülevaade erinevate pulbervärvi liikide põhiomadustest:

Värvikoguse arvutamine

Värvimiseks vajaminev teoreetiline värvikogus Mt (kg) arvutatakse valemiga:

Mt = Kk * A   (kg)

10 * V

milles Mt = värvi teoreetiline kulu (kg)

Kk = kuiva värvikihi paksus (μm)

A = värvitav pind (m²)

V = värvi kuivainesisaldus (mahu-%).

Värvi tegelik kulu on teoreetilisest kulust alati suurem. Arvestatust rohkem värvi kulub pinna profiili

täitmiseks ja ebatasaselt värvitud pinna ning värvikadude (möödapihustamine) tõttu. Lisaks jääb teatud hulk värvi nõudele ja töövahenditele.

Värvi eeldatava tegeliku kulu Mk võib arvutada valemiga:

Mk =  10 * Kk * A   (kg)

V (10 – H)

H = värvi kaoprotsent (%)

 

VÄRVIMISTÖÖDE KVALITEET

Järgnevate nõuannete järgimine annab kvaliteetse värvikihi  ja säästab oluliselt värvimisprotsessile kuluvat aega:

 • Värvimistööde teostajad peavad tutvuma värvide tootekirjelduste ja ohutuskaartidega;
 • Värvitud pind peab olema töödeldud nõutava eeltöötlusastmeni ega tohi enne värvimist olla määrdunud ega oksüdeerunud;
 • Pulbervärv mida kasutatakse on eelnevalt ladustatud korrektselt, pulber ei ole saastunud ega hoitud lahtises pakendis;
 • Enne pulbri pealekandmise alustamist on vajalik pulbri veeldamine mõne minuti vältel. Juhul kui pulbervärv on liiga niiske, siis katmisprotsessis väljendub see tavaliselt probleemina, kus pulber ei ole kastis mitte õhuline vaid jääb tükki. Teiseks tekib probleem seadmes ja püstol hakkab pulbrit „sülitama“.
 • Värvi pealekandmisel jälgitakse, et ei jääks värvimata kohti või läbikumamist. Oluline on kanda värv peale võimalikult ühtlase kihina;
 • Pinnad, mis peale konstruktsiooni kokkupanekut jäävad raskesti ligipääsetavateks, värvitakse enne monteerimist;
 • Küpsetusprotsessi puhul tuleb jälgida konkreetsele värvile ettenähtud temperatuuri ja aja suhet. Juhul kui detaili mass on nii suur, et ta ettenähtud küpsetusperioodi vältel ei saavuta vajalikku temperatuuri, tuleb detaili eelnevalt kuumutada. Vastasel korral jääb värvi nakkuvus aluspinnaga kehvaks. Ettenähtust kõrgem temperatuur võib heledamate värvide puhul põhjustada tooni muutumist. Hoides detaile lühemat aega ahjus või kuumutades madalamal temperatuuril, jääb värv alaküpsenuks. Selle tundemärgiks on jällegi värvi kehv nakkumine aluspinnaga. Värvi kiht jääb rabedaks, mistõttu löögi puhul tekib  vigastus kergesti. Tuleb jälgida, et ahjus oleks kõikjal ühtlane temperatuur. Soovitav on seda kord aastas kontrollida vastava seadmega, mis mõõdab ahju temperatuuri erinevatel kõrgustel.
 • Pärast ahjust väljumist ja jahtumist kontrollitakse, kas pinnale pole jäänud värvimata kohti vm. värvimistulemust nõrgendavaid vigu nagu valgumisjälgi, läbikumamist, pindpidevusefekti (nn. apelsinikoore-efekt siledal värvil), kraatreid või poore. Samuti on oluline kontrollida värvi nakkuvust pinnaga, seda eriti alumiiniumist detailide värvimisel. Eelnimetatud probleemide vältimiseks on väga oluline ahju õige temperatuurirežiim ja värvimisseadme õige seadistus.
 • Värvikihi paksuse mõõtmiste abil kontrollitakse, et värvi oleks peale kantud piisava kihipaksusega. Paksuse mõõtmiseks kasutatakse värvikihi paksuse mõõdikut. Värvikihi paksuse mõõtmine on sageli lepingus nõutud. Nõudmised värvikihi paksusele esitatakse kihi nominaalpaksusena. Kihi nominaalpaksuse määratlused erinevad standardite lõikes.

PINNAKATTE VALIK

Tuleb järgida MSDS-ides (ohutussertifikaadid) kirjeldatut. Soovitatav on värvimise ajal kasutada respiraatorit.

Kuna pulbervärv on pulbriline materjal, siis peab hoiduma ruumi õhus suurest tolmu kontsentratsioonist kuna võib tekkida plahvatusoht.

Pulbervärv ei ole transportimisel ADR klassifikatsiooni alla kuuluv toode.